Trụ sở đài truyền hình VN

Thi công năm 2015
Sản phẩm chính cấp cho dự án là nhôm mặt dựng phía ngoài