Tòa nhà văn phòng Thạch Thị Thanh

Thi công năm 2016

Sản phẩm P7 và hệ vách dựng EZ