Tòa nhà văn phòng

Gồm 3 blocks cao 10 tầng 

Thi công năm 2018

Hệ sản phẩm vách dựng Ez, WE70 của Tostem, tổng 4.300m2 cửa