Tòa nhà FPT Complex

Dự án văn phòng của FPT Software

Thi công năm 2015

Sử dụng sản phẩm WEPLUS, hệ vách dựng EZ và VIEW PLUS