Khách sạn World Hotel

Sản phẩm P7V và vách dựng Ez, 1.000m2 cửa

Năm hoàn thiện: 2015