Đại học FPT

Sản phẩm P7V và vách dựng Ez, 2.500m2 cửa

Năm hoàn thiện: 2015